Bạn có thể click và drag di chuyển những bức tranh này theo vị trí tùy bạn chọn

Những bức tranh trong Nhật Ký Trên Biên Giới Việt –Trung 1885-1887 Build it!