Mai Hương

Chuyện Chúng Mình (Trúc Phương)
Chiều Cuối Tuần (Trúc Phương)
Mưa Nửa Ðȇm (Trúc Phương)
Võ Thu Nga

Tàu Ðȇm Năm Cũ (Trúc Phương 1962)
Buồn Trong Kỷ Niệm (Trúc Phương 1962)
Con Ðường Mang Tȇn Em (Trúc Phương)
Hoàng Hương

Ðò Chiều (Trúc Phương 1961)
Nửa Ðȇm Ngoài Phố (Trúc Phương)
Hoài Hương

Bóng Nhỏ Ðường Chiều
Siết Chặc Bàn Tay
Ngọc Như

Chiều Làng Em (Trúc Phương 1961)
Trȇn Bốn Vùng Chiến Thuật (Trúc Phương 1970+)
Anh Quân

Con Ðường Mang Tȇn Em (Trúc Phương)
Ðȇm Tâm Sự (Trúc Phương)